Financiële middelen en Vastgoed

Vastgoed enfinanciële stabiliteit zijn randvoorwaarden voor een succesvolle regiovisie en duurzame goede zorg en aandacht.

De oriëntatie richt zich op:

  • Effecten van regionale samenwerking op de exploitatie van de instellingen in de regio
  • Regionale samenwerking op het vlak van investeringen, bijvoorbeeld in de vorm van een regionale investeringsagenda
  • Regionale visie op het vlak van zorgvastgoed
  • Beschikbaarheid en continuïteit van financiële middelen ten behoeve van regionale samenwerking

De bedoeling is dat de huidige stand van zaken op het vlak van Financiën en vastgoed in beeld wordt gebracht. Onderstaande onderzoeksvragen geven richting aan deze inventarisatie.

Bij de uitvoering van het onderzoek kan gebruik worden gemaakt van diverse bronnen, zoals beschikbare plannen, rapportages en verslagen. Daarnaast kunnen ook experts/specialisten en diverse stakeholders worden betrokken.

ONDERZOEKSVRAGEN

Kijkend naar de huidige situatie in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere:

  • Wat zijn op dit moment de effecten van regionale samenwerking (in brede zin) op de actuele exploitatie van instellingen?
  • In welke mate is er nu al sprake van een gezamenlijke investeringsagenda?
  • In welke mate is er sprake van continuïteit van beschikbare middelen binnen de strategische samenwerking in de regio?

In aanvulling op deze vragen kunnen nog subvragen worden geformuleerd, die meer verdieping geven aan het onderzoek
naar de huidige situatie.

VERKEN DE OVERIGE VISIELIJNEN