ZORGLANDSCHAP IN BEWEGING

Het zorglandschap is meer dan ooit in beweging. Op vele gebieden vinden ontwikkelingen plaats die het landschap blijvend veranderen. De zorg voor ouderen en kwetsbare groepen vraagt steeds meer om een gezamenlijk optreden van de zorgpartners in de regio. Samen kunnen we immers meer.

Krachtig gezamenlijk optreden geeft koers en richting in een regionale zorgvisie. Samenwerken binnen een samenhangende visie biedt een extra dimensie voor zorgorganisaties en professionals én draagt bij aan duurzame regionale ouderenzorg: Goede zorg met aandacht. 

LANCERING REGIONALE ZORGVISIE

LEES EN DENK MEE

INLEIDING

De ontwikkeling van een Regionale Zorgvisie moet gaan bijdragen aan het samen oplossen van de bestaande, veelal overstijgende, zorgvraagstukken, om zo de continuïteit, kwaliteit en kosteneffectief van de geleverde zorg aan kwetsbare doelgroepen en ouderen binnen de regio Gooi-Vechtstreek-Almere duurzaam te verbeteren.  Om dit doel te realiseren is met het Zorgkantoor een viertal essentiële vertrekpunten geformuleerd die ten grondslag liggen aan de uitwerking van een betekenisvol regionaal zorgvisiedocument in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere.

SAMENWERKEN

De visie moet bijdragen aan de versnelling en versterking van de regionale samenwerking tussen de VVT-zorgpartners waarbij herverdeling van capaciteit en het delen van kennis op diverse zorgdomeinen gaan bijdragen aan kwaliteitsverbetering en beheersbaarheid van de personeelsdruk.

REGIONALISEREN

De visie moet bijdragen aan de totstandkoming van een regionale verdeling van de beschikbare zorgcapaciteit met coördinatie, toewijzing en regulatie vanuit een regionale zorgtorenmodel als werk- en denkmodel voor de optimalisering van doelgroep-specifieke cliëntstromen.

ONTSCHOTTEN

De visie moet bijdragen aan een versnelde ontschotting en direct toegang geven tot de zorgmiddelen binnen en tussen de diverse zorgketens. Inzet hiervan is de juiste zorg op de juiste plaats, tegen reële en aanvaardbare kosten.

VERNIEUWEN

De visie moet bijdragen aan het initiëren en versnellen van kansrijke zorginnovaties binnen de regio, waarbij deze innovaties door samenwerking, regionalisering en ontschotting gaan leiden tot duurzame zorgoplossingen en organisatieverbeteringen voor kwetsbare doelgroepen en ouderen.

DE REGIO IN BEELD

Het Zorglandschap van Gooi – Vechtstreek – Almere